regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Choinkasztuczna.pl

obowiązuje od dnia 25.12.2015

§1 Definicje

1. Adres pocztowy - imię i nazwiskolub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w

przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica,numer budynku, numer mieszkania lub

lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej naulice: nazwa miejscowości i numer

nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:

Wiktor Obszta
ul. E. Orzeszkowej 40/12
05-600 Grójec

 3. Cennik dostaw – znajdujące się podadresem http://choinkasztuczna.pl/p%C5%82atno%C5%9B%C4%87%20i%20dostawa zestawieniedostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Dane kontaktowe:

Numer telefonu: +48 509541780

Adres email: info@choinkasztuczna.pl

F.U.H. VIKOB Wiktor Obszta
ul. E. Orzeszkowej 40/12
05-600 Grójec

 5. Dostawa  rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnikai kosztu

wymieniona w cenniku dostaw znajdującym podadresem http://choinkasztuczna.pl/p%C5%82atno%C5%9B%C4%87%20i%20dostawa

 6. Dowod zakupu – faktura, rachuneklub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku zpóźniejszymi zmianami i innymi

stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedynczapodstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym

produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełnązdolność do czynności prawnych,

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a

posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonującau Sprzedającego zakupu

związanego bezpośrednio z jej działalnościągospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilnyz dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi

zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasadpostępowania, a w szczególności norm etycznych

i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy oprzeciwdziałaniu nieuczciwym

praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku zpóźniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletniaosoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupuniezwiązanego bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktow na podstawie

wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy  adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w  111111111111

44444444444444444

kasyno